پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› تقدیر و تشکر ›› تقدير اعضاي شورا و دهيار روستاي چوپلي تپه شهرستان مانه و سملقان از مدير كل بنياد مسكن

    RSS2.0
چاپ   
تقدير اعضاي شورا و دهيار روستاي چوپلي تپه شهرستان مانه و سملقان از مدير كل بنياد مسكن

به گزارش روابط عمومي حسن زاده جانباز دفاع مقدس و رئيس شوراي اسلامي روستاي چوپلي تپه اقدامات بنياد مسكن در روستاها را جهادي دانست و گفت بنياد مسكن در روستاها سنگ تمام گذاشته است و اهالي روستاي ما آرزوي ديرينه اجراي طرح هادي در روستا را داشته اند.وي توجه ويژه بنياد مسكن به مناطق دور دست و محروم را از خصوصيات باقي مانده امام خميني در بطن موجوديت اين بنياد ذكر نمود.قاسم وحيدي دهيار اين روستا نيز با اهداي لوح تقدير از اقدام عاجل و با كيفيت بنياد مسكن تشكر نمود  وي اضافه كرد مردم حاشيه نشين و با صفاي روستاي ما خود متعهد شده اند به بهترين نحو از اين اقدام دولت و بنياد مسكن نگهداري و حراست نمايند.

    RSS2.0