اهم اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی

هفته دولت گرامی باد

/
 هفته دولت گرامی باد اهم اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خ…

حضور مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی در دفتر #روزنامه_اتفاقیه

/
  حضور مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسا…

حضور مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی در دفتر خبرگزاری #استان_فرهنگها

/
  حضور مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسا…

حضور مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی در دفتر روزنامه خراسان شمالی

/
  حضور مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسا…

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به مناسبت روز خبرنگار در روزنامه قدس در استان

/
  مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به مناسبت روز…

حضور مهندس محمدی مدیر کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی خراسان شمالی در دفتر روزنامه اتفاقیه

/
حضور مهندس محمدی مدیر کل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی خراسان شمالی…

بازدید مدیرکل و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از اراضی نهضت ملی شهرهای درق ایور و پروژه نهضت ملی مسکن شهر گرمه

/
بازدید مدیرکل و معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از اراضی نهضت ملی شهرهای …