پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› مناقصه ها ›› « آگهي مسکن مهر فاروج روزنامه اتفاقيه 18/5/95 »

    RSS2.0
چاپ   
« آگهي مسکن مهر فاروج روزنامه اتفاقيه 18/5/95 »

اطلاعیه

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی در اجرای دستور العمل اجرائی تبصره (3) الحاقی به بند (2) ماده (1) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 151974/ت 52160 نورخ 19/11/1394 هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده یا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجد شرایط، معرفی و اعلام می نماید. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 20/06/1395 با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح زیر) و سایر مدارک مورد نیاز در لیست ذیل، مراجعه نمایند.

الف) شرایط متقاضی:

افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل 35 سال سن) که از تاریخ 22/11/1357 از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.

ب) مدارک مورد نیاز:

- ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روی کارت های ملی

- ارائه اصل مدرک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن

- تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذیل)

- ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی (پس از تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی) یا خودمالک در صورت انتخاب از پروژه های تعاونی ها یا خودمالکین

ج) فرم تقاضای ثبت نام متقاضی: مطابق پیوست شماره (3)

توجه:

1.      ثبت نام متقاضی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان شمالی ذیربط از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفا پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب می شود.

2.      متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانک عامل اقدام و ظرف مدت 7 روز از تاریخ اعلام حسب مورد به میزان حداقل 50% (پنجاه درصد) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نماید. در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای 50درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود.

3.      قیمت نهایی برای تسویه حساب بر اساس قیمت تمام شده ای است که در هر مورد توسط متولیان مسکن مهر (مطابق دستور العمل های مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می شود.

لیست مشخصات پروژه هایی که کل یا بخشی از واحدهای آن ها فاقد متقاضی است. (مبالغ به میلیون ریال)

(موضوع واحدهای فاقد متقاضی مشمول تبصره (3) الحاقی به یند (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)

ردیف

نام شهر

نام پروژه

کد پروژه

نوع طرح (سه جانبه/ تعاونی/ خودمالک)

تعداد کل واحد پروژه

تعداد واحد فاقد متقاضی

حدود درصد پیشرفت فیزیکی پروژه

مبلغ برآوردی تقریبی آورده متقاضیان

آدرس دقیق پروژه

محل مراجعه جهت ثبت نام

1

فاروج

مبناسازان خاور توس

806082

سه جانبه

96

50

97%

130

سایت مسکن مهر فاروج

بنیاد مسکن فاروج

2

فاروج

تعاونی مسکن فرهنگیان

724749

تعاونی خودمالک

262

200

78%

اعلام مبلغ پس از برآورد

سایت مسکن مهر فاروج

آموزش و پرورش فاروج

 

 فایل ها
    حجم فايل: 105.32KB
    RSS2.0