پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه عمران روستايي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه عمران روستايي

جلسه عمران روستايي بنياد مسكن خراسان شمالي با حضور مهندس شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، مهندس اصلاني مشاور معاون عمران روستايي ، مهندس عسگري مديركل و پهلوان كارشناس مسئول دفتر فني و مطالعات طرح ها و مهندس محمدي مدير كل و معاونين و كارشناسان و مديران شهرستانهاي بجنورذد و مانه و سملقان در محل اداره كل بنياد مسكن خراسان شمالي برگزار گرديد . در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از وضعيت خسارتهاي سيل فروردين ماه ، گزارشات پژوهشگاه سوانح طبيعي در خصوص روستاهاي رانشي و نيز نتيجه بازديد از روستاها مورد بررسي و بحث قرار گرفت . مهندس شاملو ضمن ارائه راهكارهاو نظرات از مديران خراسان شمالي خواست با توجه به شرايط اقليمي خراسان شمالي جهت بازسازي منازل مسكوني روستاهاي سيل زده نهايت سرعت را به كار گيرند.

    RSS2.0