پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› روابط عمومي بنياد مسكن منتخب مديران روابط عمومي دستگاه هاي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
روابط عمومي بنياد مسكن منتخب مديران روابط عمومي دستگاه هاي خراسان شمالي

اعضای ششمین دوره هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی خراسان شمالی براي دوسال با برگزاری انتخابات در مجمع عمومی شورای روابط عمومی در سالن همایش استانداری خراسان شمالي انتخاب شدند. در اين انتخابات به ترتيب كسب آرا محسن آگاهی از بنياد مسكن ، بنفشه یزدانی شركت شهركهاي صنعتي ، معصومه قربانی آبفار، حامد مسعودی فر امورعشاير، حمید شایان سازمان مديريت ، محسن عباسی ميراث فرهنگي ، خان محمد میلانلویی سرپرستي بانك ملي به عنوان اعضای اصلی و نقی هجرتی از آموزش و پرورش ، حسن پهلوان محيط زيست به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند.

    RSS2.0